Polityka Prywatności Akademii Vena

1 WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

3 ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Twoich danych jest VENA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Turmonckiej 10/52, kod pocztowy 03-254,
  posługująca się numerem NIP: 5242871913, REGON: 381114406 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla.m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr KRS: 0000746347 oraz adresem e-mail
  szkolenia@vena.edu.pl (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Możesz się kontaktować się z nami kontaktować pod adresem szkolenia@vena.edu.pl we wszystkich sprawach dotyczących
  przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

4 CEL, KATEGORIE TWOICH DANYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

 • zarządzanie stroną – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • zapewnienie bezpieczeństwa strony i innych użytkowników – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich
  żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • spełnienie obowiązków podatkowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • komunikacja z Tobą – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

5 ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Poza tym możemy przekazać Twoje dane: firmie hostingowej, firmie prawniczej, firmie zajmującej się
rozliczeniami księgowymi, dostawcom platform e-learningowych, firmom obsługującym mailing i e-marketing.

6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący okres czasu:

 • do zarządzania stroną – do utraty przydatności tych danych,
 • do zapewnienia bezpieczeństwa strony i innych użytkowników – do utraty przydatności tych danych,
 • do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do chwili złożenia sprzeciwu,
 • do spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania
  Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do upływu terminów
  przedawnienia,
 • do spełnienia obowiązków podatkowych – do upływu terminów przedawnienia,
 • do rejestracji i wypełniania testów online – do upływu terminów przedawnienia,
 • do zawarcia i wykonania umowy – do upływu terminów przedawnienia,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminów przedawnienia,
 • do komunikacji z Tobą – do utraty przydatności tych danych,

7 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator przetwarza Twoje dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innym państwie niż wymienione w pkt. 1, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała na podstawie art. 25 ust. 6 Dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE Nr L 281 z 23.11.1995, s. 31) lub art. 45 ust. 3 RODO decyzję stwierdzającą, że dane państwo trzecie (w przypadku decyzji wydanej na podstawie ww. Dyrektywy) albo dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa (w przypadku decyzji wydanej na podstawie RODO) zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a przetwarzający spełnia te warunki i nie jest konieczne uzyskiwanie zgody organu nadzorczego na przekazanie danych osobowych objętych Umową do państwa trzeciego.

8 TWOJE PRAWA

1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych i kopii danych,
 • do poprawy (sprostowania) swoich danych,
 • do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu
 • do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania lub możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • do przenoszenia danych, które dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.

2. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,

3. W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

9 INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podanie możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych.
 2. Podanie danych do umowy jest warunkiem jej zawarcia. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

10 ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11 CIASTECZKA („COOKIES”)

 1. Vena Sp. z o.o. oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.
 4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Vena Sp. z o.o. określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka).
 5. Vena Sp. z o.o. może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 8. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 9. Vena Sp. z o.o. korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 10. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 11. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 12.  Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 13. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 14. Ponadto Administrator wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

12 ZDJĘCIA

Vena Sp. z o.o. wykorzystuje na podstawie umowy licencji na Stronie lub Facebook’u zdjęcia z właścicielami następujących serwisów:

 1. Unsplash Limited https://unsplash.com/
 2. Fotolia LLC prowadzącą bank zdjęć pod adresem https://pl.fotolia.com/
 3. Pixabay LLC https://pixabay.com/
 4. http://gratisography.com/
 5. https://picjumbo.com/
 6. 123 RF Limited prowadzącą bank zdjęć pod adresem http://pl.123rf.com/
 7. DTTSP LLC prowadzącą bank zdjęć pod dresem http://deathtothestockphoto.com/

13  ZMIANY

Vena Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem https://vena.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

14  DATA OBOWIĄZYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 2. Polityka Prywatności w powyższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 04.10.2023 r.